Oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb.

Informace týkající se vnitřního oznamovacího systému a ochrany oznamovatelů

podle ustanovení
§ 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“)

V souladu s § 9 odst. 2 písm. b) Zákona Vám JIP východočeská, a.s., IČ: 27464822, se sídlem Pardubice, Hradišťská 407, PSČ 53352, (dále jen „Společnost“) jako povinný subjekt podává informaci o zavedení a využívání kanálů a postupů pro interní oznamování, včetně postupů pro přijímání následných opatření (dále jen „vnitřní oznamovací systém“) dle Zákona, které zahrnují taktéž označení příslušné osoby pověřené k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „příslušná osoba").

 

Komu je vnitřní informační systém určen?

Tento oznamovací systém je určen výlučně pro osoby, které pro Společnost vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděli o protiprávní činnosti v Společnosti, která porušuje právní předpis spadající do jedné z oblasti vymezených Směrnicí a Zákona.

 

Kde lze oznámení podat?

Oznámení lze podat příslušné osobě, kterými jsou Martin Hyroš, HR manažer, email: whistleblowing@jip-napoje.cz,  Pardubice, Hradišťská 407, PSČ 53352  a Jan Palme, HRBP, Email: whistleblowing@jip-napoje.cz, Pardubice, Hradišťská 407, PSČ 53352

 

Jak lze oznámení podat:

Elektronicky na e-mailovou adresu whistleblowing@jip-napoje.cz (dále jen „e-mailová adresa“).

Písemně na adresu příslušné osoby JIP východočeská, a.s., Pardubice, Hradišťská 407, PSČ 53352

Telefonicky na čísle +420 724 358 668 od pondělí do pátku od 9:00 do 14:00.

Osobně: po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou.

V případě ústního oznámení (tj. osobní nebo telefonický rozhovor) pořídí příslušná osoba jeho zvukovou nahrávku nebo přepis. Odmítne-li oznamovatel pořízení nahrávky nebo přepisu, nesmí je příslušná osoba pořídit. V takovém případě bude o podaném oznámení učiněn pouze písemný záznam, který bude věrně zachycovat podstatu ústního vyjádření. Stejný postup se uplatní také tehdy, jestliže není možné z technického důvodu pořídit zvukovou nahrávku oznámení. Jak v případě pořízení přepisu oznámení, tak v případě sepsání záznamu o oznámení bude oznamovateli umožněno, aby se k němu vyjádřil a toto vyjádření se k přepisu či záznamu přiloží.


Upozornění:    Jestliže oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných interních komunikačních kanálů než shora výslovně uvedených (např. prostřednictvím datové schránky), Společnost nemůže garantovat ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se Směrnicí a Zákonem.

 

Pro oznámení podezření na protiprávní jednání lze nicméně využít i další komunikační kanál:

 

Oznamovatel by měl v ideálním případě postupovat tak, že své oznámení podá nejprve interně u Společnosti. Takový postup je oboustranně výhodný. Společnost má možnost na zjištěná podezření bezprostředně reagovat mnohem efektivněji nežli jiné orgány a zabránit tak hmotným škodám či poškození své pověsti. Tento postup je výhodný i pro oznamovatele, který dosáhne vyřešení problému s minimálním právním rizikem vyplývajícím např. z neoprávněného uveřejnění oznámení


Poučení o vědomě nepravdivém oznámení

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takové jednání může být sankcionováno dle §23 odst. 2 do výše 50 000,-Kč.

 

Jaké protiprávní jednání lze oznámit?

Dle §2, odst. 1 Důvodným oznámením bude oznámení o protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává pracovní činnost, a která má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000, - Kč, nebo které porušuje zákon a/nebo které porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie, jak tyto blíže vymezuje Zákon.