Obchodní podmínky - zákaznická karta JIP

Obchodní podmínky JIP východočeská, a.s. - zákaznická JIP karta C&C

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti JIP východočeská, a.s., se sídlem Pardubice - Polabiny, Hradišťská 407, PSČ 533 52, IČ: 27464822, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2413, doručovací adresa: Hradišťská 407, PSČ 533 52, Pardubice, kontaktní telefon: + 420 467 770 070, kontaktní e-mailová adresa: informace@jip-napoje.cz, webové stránky: www.jip-potraviny.cz, číslo peněžního účtu: 1575922/0800  (dále jen „Dodavatel“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „OZ“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Dodavatelem a jinou podnikající fyzickou osobou či právnickou osobou - registrovaným odběratelem (dále jen „Odběratel“), kterému je vydána zákaznická JIP karta – Cash & Carry (dále jen „Zákaznická karta“), která se řídí těmito Obchodními podmínkami.

 1. Obecně
  1. Po splnění těchto Obchodních podmínek je Odběratel oprávněn na základě Zákaznické karty nakupovat zboží a jiné nabízené služby na prodejnách C&C Dodavatele.
  2. Subjekt s jedním identifikačním číslem může uzavřít pouze jednu registraci. Dodavatel vydá Odběrateli (dále jen „Držitel karty“) nejvýše tři kusy Zákaznické karty. O případných výjimkách rozhoduje v oprávněných případech Dodavatel. Držitele karty, tj. osobu oprávněnou za něj jednat, určuje výhradně Odběratel. Všechny nákupy realizované na základě vydané Zákaznické karty jsou provedeny jménem a na účet Odběratele.
 2. Podmínky registrace a vydání Zákaznické karty
  1. Novým zákazníkům, korporacím a podnikajícím subjektům provozujícím svoji podnikatelskou činnost na základě zákona o živnostenském podnikání nebo na základě jiného oprávnění je vydána nepřenositelná Zákaznická karta, a to na základě žádosti o registraci a po splnění následujících podmínek:
  • řádné vyplnění Registračního formuláře a souhlasu s těmito Obchodními podmínkami Dodavatele,
  • předložení kopie živnostenského oprávnění (živnostenský list, koncesní listina nebo jiné oprávnění),
  • předložení občanského průkazu (slouží pro ověření totožnosti osoby přebírající Zákaznickou kartu).
  1. Vlastníkem Zákaznické karty zůstává Dodavatel, který je oprávněn za dále stanovených podmínek použití Zákaznické karty zablokovat nebo ji Odběrateli odejmout (viz. článek III zrušení registrace).
  2. Změny registrace je oprávněn činit výhradně registrovaný podnikatel, či osoba za podnikatelský subjekt oprávněná jednat.
  3. Dodavatel nenese odpovědnost za chybu či neúplnost údajů uvedených Odběratelem v Registračním formuláři nebo sdělených Odběratelem či Držitelem karty při změně údajů.
  4. Dodavatel je oprávněn požadovat poplatek 20 Kč plus příslušná sazba DPH za jeden kus Zákaznické karty v případě ztráty nebo žádosti o vydání více než třech kusů Zákaznických karet.
 3. Zrušení registrace
  Dodavatel je oprávněn zrušit registraci Odběratelům, kteří:
  1. po dobu 18 měsíců neučinili nákup zboží na některé z prodejen Cash & Carry Dodavatele,
  2. sami požádají o zablokování Zákaznické karty,
  3. zneužijí Zákaznickou kartu,
  4. v případě, že Držitelé karty jsou prokazatelně přistiženi při krádeži v prodejnách Dodavatele,
  5. ukončí-li nebo přeruší-li z jakýchkoliv důvodů Odběratel svoji podnikatelskou činnost, je povinen bez zbytečného odkladu Dodavatele na tento fakt upozornit a Dodavateli Zákaznickou kartu vrátit, jinak je Dodavatel oprávněn její vydání vymáhat spolu s úhradou vynaložených nákladů na oprávněných Držitelích karet.
 4. Další ujednání
  1. Odběratel bere na vědomí, že dobrovolným poskytnutím e-mailové adresy souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a obchodně-provozních informací Dodavatele, zasílání lze kdykoliv zrušit kliknutím na odkaz v každém sdělení.
  2. Dodavatel prohlašuje, že osobní údaje budou zpracovávány pouze v souladu s účelem vyjádřeným v tomto souhlasu. Shromažďování a zpracování osobních údajů bude prováděno za podmínek uvedených v Nařízení EU 2016/679 (GDPR) v platném znění (dále jen „Zákon“).
  3. Odběratel má právo na opravu osobních údajů.
  4. Odběratel potvrzuje, že veškeré sdělené údaje jsou správné a pravdivé, jinak odpovídá za následek nesprávných a nepravdivě uvedených údajů.
  5. Odběratel potvrzuje, že byl řádným způsobem poučen o svých právech, a tedy bere na vědomí, že má práva dle GDPR, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že udělený souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Dodavatele: GDPR@jip-napoje.cz  odvolat.
  6. Změna kontaktních údajů, popř. vymazání poskytnutých dat z databáze, je možný kdykoliv na kterékoliv prodejně Dodavatele nebo na e-mailové adrese informace@jip-napoje.cz, a to na základě vyplněného Formuláře pro změnu údajů nebo zrušení Zákaznické karty. V případě zrušení Zákaznické karty bude Dodavatelem vrácená karta znehodnocena.
  7. Informace o zpracování obchodních údajů jsou řešeny samostatným dokumentem umístěným na webových stránkách společnosti JIP.
 5. Změny Podmínek
  Dodavatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit tyto Obchodní podmínky, aniž by měl povinnost takovouto změnu Odběrateli přímo oznamovat. Pokud není uvedeno jinak, jsou změny účinné okamžikem jejich zveřejnění na webové stránce www.jip-potraviny.cz. Poté, co nové Obchodní podmínky nabydou účinnosti, má se za to, že Odběratel se změnou Obchodních podmínek souhlasí okamžikem použití Zákaznické karty.
 6. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
  Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je systém, který při řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli umožňuje alternativní postup mimo klasickou soudní cestu. V případě nespokojenosti se Zákazník může se svým podnětem obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je v tomto případě Česká obchodní inspekce jako příslušný orgán státního dozoru. Česká obchodní inspekce má k dispozici potřebné informace o alternativním postupu, kterým může Zákazník spor řešit. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete na internetové adrese České obchodní inspekce: www.coi.cz.
 7. Závěrečná ustanovení
  Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem České republiky.


Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 24. 5. 2018.